Handelsbetingelser

Version 2.0.0

1. Almindelige betingelser

1.1. Definitioner

’Køber’ anvendes i det følgende om den fysiske person, som hovedsageligt handler uden for sit hverv, og som ved afgivelse af en bestilling til GRØD ApS, afgiver tilbud om køb og/eller levering af bestemte varer.

’GRØD ApS’ anvendes i det følgende som den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside (www.groed.com), GRØD-App eller fysiske GRØD-restaurant, hvorfra varer præsenteres og sælges.

1.2. Om at handle med GRØD

Køber kan handle gennem GRØD ApS på følgende måder

  • Bestille frisklavet mad og varer via GRØD ApS’ app og via groed.heapsgo.com
  • Bestille varer og abonnementsprodukter via hjemmesiden (www.groed.com)
  • Bestille frisklavet mad i en af GRØD-restauranterne

Sortimentet i salget gennem GRØD ApS består af varer solgt online via www.groed.com, både som enkeltkøb eller via abonnement samt salg af frisklavet mad fra vores fysiske restauranter. Disse handelsbetingelser finder således ikke anvendelse ved køb af GRØD-produkter gennem andre kanaler, herunder eksempelvis ved køb i supermarkedet.

1.3. Produktinformation

På www.groed.com beskrives alle varernes væsentlige egenskaber. For yderligere oplysninger eller spørgsmål, kan der rettes henvendelse til info@groed.com.

1.4. Leveringtid

For køb af produkter via webshoppen på www.groed.com, vil ordren blive afsendt inden for 7 hverdage. Såfremt ordren indeholder varer som GRØD ApS ikke har på lager, vil ordren blive eftersendt, når der kan foretages en samlet levering.

For køb af produkter fra vores restauranter via GRØD-appen eller groed.heapsgo.com, vil leverings-/afhentningstiden variere under hensyn til travlhed i restauranten - samt under hensyn til travlhed for de enkelte bude i tilfælde af, at Køber har bestilt mad til levering.

1.5. Betaling

De kontooplysninger, som Køber indtaster ved køb af varer, bliver videresendt direkte til betalingsudbyderen (eks. Mobilepay, Quickpay, Shopify, Stripe) i krypteret form (SSL), som kun Køber og Nets har adgang til. Der er således ingen andre, herunder Grød ApS, der har adgang til oplysningerne eller gemmer disse. Ved køb med Dankort eller kreditkort, trækkes beløbet først fra Købers konto, når varen afgår fra Grød ApS.

1.6. Risikoovergang

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

1.7. Reklamation

GRØD ApS yder i overensstemmelse med købeloven 2 års reklamationsret fra varen er modtaget. Reklamationsretten dækker ikke over fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse eller øvrige uagtsomme handlinger.

Reklamationsretten dækker over muligheden for enten reparation af varen, ombytning, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængigt af den konkrete situation. Dette er naturligvis betinget af, at reklamationen er berettiget.

Såfremt Køber vil gøre brug af reklamationsretten, skal original faktura/kvittering enten sendes på mail til webshop@groed.com, men kan også sendes fysisk til følgende adresse;

Hovedkontoret:

Grød ApS
Laplandsgade 11
2300 København S

Det er også muligt at aflevere faktura/kvittering personligt eller i postkassen på kontorets adresse. Køber skal vedlægge en detaljeret beskrivelse af problemet samt returnere den konkrete vare. Varen skal altid sendes i forsvarlig emballage, ligesom det anbefales at Køber modtager en kvittering for afsendelsen, således at GRØD ApS har mulighed for at returnere fragtomkostninger. GRØD ApS modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Ved reklamation over mangler, er Køber forpligtet til, efter at Køber har eller burde have opdaget manglen, at reklamere inden rimelig tid, jf. købelovens § 81. Såfremt dette ikke sker, vil Køber miste sin ret til at påberåbe sig manglen.

1.8. Ansvar og garanti

Det er muligt at få relevant information vedrørende GRØD ApS på websites der ikke er ejet af GRØD ApS gennem diverse links. Disse websites er uden for GRØD ApS’ kontrol.

GRØD ApS kan således ikke drages til ansvar for indholdet på disse sider. Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og GRØD ApS.

GRØD ApS er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af, at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglen skyldes Købers handling eller undladelse eller forhold, som ligger uden for GRØD ApS’ kontrol, herunder eksempelvis krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout eller lignende. GRØD ApS afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

1.9. Fortrydelsesret

Ved køb via www.groed.com, har Køber ret til at fortryde købet, såfremt Køber giver GRØD ApS meddelelse herom inden 14 dage efter modtagelse.

Varen skal tilbageleveres forsvarligt emballeret sammen med en kopi af fakturaen. I mange tilfælde, udgør original emballage en væsentlig værdi for varen, hvorfor brud på forsegling eller manglende original emballage vil medføre, at fortrydelsesretten fortabes, idet varen således ikke kan returneres i væsentlig samme stand. Varen skal derfor tilbageleveres i væsentlig samme stand og mængde som modtaget.

Køber afholder selv udgifterne til returfragt svarende til det samme beløb, som Køber betalte ved leveringen. Så snart GRØD ApS har modtaget varen i væsentlig samme stand og mængde inden for fristen på 14 dage, vil købesummen blive refunderet fratrukket udgifterne til levering.

Såfremt Køber ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, skal meddelelse ske til webshop@groed.com, hvori der skal henvises til ordrenummer. Herefter vil Køber modtage en pakkelabel samt instruktioner på returlevering på mail.

1.10 Forbehold for ændringer

GRØD ApS forbeholder sig retten til at ændre og opdatere disse handelsbetingelser, hvorfor det er vigtigt at Køber løbende holder sig orienteret om eventuelle ændringer.

1.11. Misbrug

Misbrug af www.groed.com, medfører politianmeldelse.

1.12. Cookies

www.groed.com anvender cookies. For yderligere information herom, se GRØD ApS’ cookie- og persondatapolitik.

1.13. Klageadgang

En klage over et køb hos GRØD ApS, kan indgives til GRØD ApS, Ingemannsvej 3C, st., 1664 Frederiksberg C eller info@groed.com.

Det er også muligt at indgive en klage til Center for Klageadgang, Toldboden 2, 8800 Viborg. Der kan klages til Center for Klageadgang via www.naevneneshus.dk. Der kan i øvrigt indgives en klage via EU-Kommissionens online klageportal. Dette er særlig relevant, hvis Køber er forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark.

1.14. Værneting og lovvalg

GRØD ApS’ handelsbetingelser er underlagt dansk lovgivning, undtaget danske lovvalgsregler (værneting) og CISG.

Enhver tvist som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med GRØD ApS’ handelsbetingelser, skal afgøres ved danske domstole.

2. Særligt for abonnenter

2.1. Aftaleindgåelse og abonnement

Nedenstående handelsbetingelser gælder, som supplement til de almindelige handelsbetingelser, særligt for aftaler, der indgås mellem Køber og GRØD ApS i relation til køb af abonnement på www.groed.com.

Køb af abonnement anses for bindende fra Købers bekræftelse af køb af abonnementet. Det er således GRØD ApS’ klare anbefaling, at Køber læser handelsbetingelserne grundigt igennem.

Når Køber tegner et abonnement hos GRØD ApS, vil der være tale om et personligt abonnement.

2.2. Priser og ordrebekræftelser

Prisen på abonnementet vil variere alt efter hvilket abonnement Køber vælger. Når Køber har bestilt et abonnement, sender GRØD ApS herefter en ordrebekræftelse via e-mail.

Abonnementet kan være solgt med rabat i forbindelse med kampagner eller på baggrund af særskilte aftaler. Rabatten vil som udgangspunkt gælde som en introduktionsrabat og vil derfor frafalde eller gradvist udfases efter første abonnementsperiode, medmindre andet er aftalt.

2.3. Betaling og fortrydelsesret

Når Køber bestiller varer på abonnement via www.groed.com, foretages første betaling med det samme. Køber accepterer i forbindelse hermed, at abonnementet automatisk fornys til den pris og med den hyppighed, der er angivet, indtil abonnementet ophører eller annulleres.

Efter betalingen er gennemført, modtager Køber en betalingsbekræftelse på mail. Køber vil ved hver månedlige betaling modtage en sådan betalingsbekræftelse, når beløbet er trukket.

Køber har 14 dages fortrydelsesret på abonnementet. Det betyder, at Køber har ret til at træde tilbage fra den indgåede aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra det tidspunkt, hvor købet er gennemført. Se pkt. 1.9. for øvrige oplysninger vedrørende fortrydelsesretten.

2.4. Løbetid og opsigelse

Abonnementet er uden binding, fornys automatisk og løber således indtil dette opsiges. Køber er til enhver tid berettiget til at opsige abonnementet med 7 dages varsel til udgangen af en måned.

Abonnementer skal opsiges via opsigelsesformularen.

2.5. Reklamation

Køber har til enhver til ret til og mulighed for at reklamere over abonnementsaftalen, såfremt Køber finder, at aftalen ikke lever op til det aftalte, lovede eller forudsatte. Se pkt. 1.7. for øvrige oplysninger vedrørende reklamation.

2.6. Misligholdelse

I tilfælde af betalingsmisligholdelse, hvor GRØD ApS eksempelvis ikke kan trække beløbet fra den i abonnementet oprettede betalingskonto, er GRØD ApS berettiget til at tilbageholde yderligere leverancer eller dele heraf uden at pådrage sig et ansvar.

GRØD ApS er endvidere berettiget til at ophæve den misligholdte abonnementsaftale, efter én misligholdt betalingsforpligtelse.

GRØD ApS vil - i forbindelse med, at en betaling ikke kan gennemføres – udsende påmindelsesmail(s) om, at beløbet ikke kan trækkes og at Køber skal bringe forholdet i orden. GRØD ApS vil forsøge at trække beløbet igen op til 6 gange, før eventuelle misligholdelsesskridt blive iværksat.

2.7. Overdragelse af abonnement

Overdragelse af abonnementet til en anden person, kan kun ske i sin helhed og med GRØD ApS’ forudgående tilladelse.

Ved eventuel overdragelse af GRØD ApS’ anparter (ejerskifte), opsiges abonnementet ikke automatisk, men føres videre på uændrede vilkår.

2.8. Ændringer

GRØD ApS forbeholder sig retten til at ændre handelsvilkår, herunder eksempelsiv priser og produktindhold, såfremt dette skønnes nødvendigt.

Væsentlige ændringer vil blive varslet 14 dage inden de træder i kraft via mail. Køber kan i varslingsperioden frit opsige abonnementet.

Kurv

Støt Røde Kors

Går ubeskåret til Røde Kors vigtige arbejde

Støt Røde Kors

9,00 kr.

Støt Røde Kors

19,00 kr.